Rapportera!

Avelskommittén påminner och uppmanar medlemmarna att rapportera inträffade sjukdomar. Inte bara EP, Glaukom, utan även övriga skall rapporteras. Nytillkommet är PRA, som är en mycket allvarlig sjukdom som verkligen måste hållas nere.

Det är av yttersta vikt att alla sjuka hundar inrapporteras till avelskommittén. Det är även av största vikt att rätt diagnos ställes. Detta för att kunna dra så rätt slutsatser om ärftlighet som möjligt så att inte FEL individer eller för många individer utesluts ur avel. De som anser sig ha ett intresse av rasernas fortsatta utveckling måste bidra med och hjälpa till att få in sjukdomsrapporter.

De sjukdomsrapporter som inte tillhör kategorin mycket allvarliga arkiveras, och plockas fram med jämna mellanrum, för analys om omfattning och allvaret.

De sjukdomar som räknas som allvarliga presenteras på hemsidan.

Share

HD – Höftleds Dysplasi

Regler:

 • Inte para två hundar med B-höfter med varandra.
 • Inte para en hund med C-höfter.
 • Avkomma efter förälder med HD-belastning åsättes avelsförbud.
 • Inte para om en kombination som givit HD.

SÄK’s krav att importerande hundar skall hålla samma kvalitetskrav som svenskfödda hundar vad gäller HD-status, dvs att även föräldradjuren skall vara röntgade utan anmärkning.

I SKK:s registreringsbestämmelser enligt avseende norsk älghund grå och svart samt jämthund gäller följande enligt information från Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté SKK/UKK:

Hund som importerats enligt de gamla bestämmelserna omfattas inte av rekommendationen. (Enligt en praxis som SKK nu plockat fram, och som man inte ordat om tidigare, talar om en genomförandeperiod på sex månader.)

En individuell prövning bör dock göras i varje enskilt fall och flexibilitet bör råda t.ex. då något av föräldradjuren är döda.

UKK påtalar att det vilar ett tungt ansvar på de uppfödare som bryter mot rekommendationerna. I de fall att en hög HD-procent uppdagas vid utvärdering av avkomman rör det sig dessutom om brott mot SKK’s grundregel.

Share

Epilepsi

Epilepsi är kortvariga och plötsligt insättande onormala urladdningar i hjärnan. Epilepsi kan vara primär=idiopatisk, med bakomliggande ärftliga faktorer eller sekundär=förvärvad, beroende på andra sjukdomar, förgiftningar etc. Anfallen kan yttra sig som kramper i hela eller bara vissa delar av kroppen och olika grad av förändrat medvetande samt som olika beteende rubbningar eller icke ändamålsenliga rörelser.

Genetikern Per-Erik Sundgren har gjort en analys av det för dagen kända epilepsi materialet. Han kunde konstatera att:

 

 • En ärftlig bakgrund finnes till observerade kramper hos jämthund.
 • De anlag som ger upphov till epilepsi går att spåra ända ner till Jämtälgens uppfödning.
 • Anlagen är idag vida utbredda inom stora delar av rasen.

 

Detta föranleder avelskommittén att för dagen lämna följande rekommendationer:

 

 • Använd ALDRIG sjuk hund i avel.
 • Vänta med avelsdebuten hos syskon till sjuk hund tills de är 3½-4 år.
 • Avelsdjur som har gett ett fall av misstänkt epilepsi kan möjligtvis användas med största försiktighet i någon annan kombination. Skulle något mer fall uppstå måste hunden omedelbart tas ur avel.
 • Använd enskilda avelsdjur med begränsning. Dvs. ej för många avkommor efter enskilt avelsdjur.
 • Fortsätt att kartlägga förekomsten av krampanfall.

 

Alla som är intresserade av Jämthundsrasen måste bidra till att kartlägga förekomsten av anfall. Anmäl in till avelskommittén alla fall av epilepsi, även på hundar som i dag är döda. De som ej anmäler in sjuka hundar måste betraktas som om de ej har omsorg om rasens fortsatta utveckling. Kan vi få in ett ännu mer omfattande material så skall Sundgren försöka att hjälpa oss att utröna arvsgången. Det skulle vara till gagn för all fortsatt avelsverksamhet inom rasen.

Share